การจัดการ

(Management)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาการจัดการ (Management)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
บธ.บ. (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)
B.B.A. (Management)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

แนะนำ

การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับปริญญาตรี
นับว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการพัฒนารากฐานในระบบเศรษฐกิจ ของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการมุ่งเน้นเสริมสร้างความรู้และพัฒนานักศึกษา
ให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารจัดการทั้งองค์การภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ทำไมถึงควรเรียน MGT?

สาขานี้ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมาก เพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้ เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้พื้นฐาน
การจัดการที่มีระบบและทันสมัย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่ การจัดการทั่วไป การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้ประกอบการ

MGT เรียนเกี่ยวกับอะไร?

– การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)
– พฤติกรรมบุคคลในองค์การ (Human Behavior in Organization)
– ทฤษฎีองค์การ (Organization Theory)
– การสื่อสารในองค์การ (Organization Communication)
– การจัดการสำนักงาน (Office Management)
– การวางแผนและการควบคุมด้านการจัดการ
   (Management Planning and Control)
– ภาวะผู้นำ (Leadership)
– การจัดการธุรกิจขนาดย่อม (Small Business Management)

MGT สำคัญอย่างไร?

สาขานี้สำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นความต้องการทางแรงงานสูงมากเพราะการจัดการมีการเจริญเติบโต และมีการแข่งขันสูงมากในปัจจุบัน สาขานี้เพื่อนๆ จะได้เรียนรู้
พื้นฐานการจัดการที่มีระบบและทันสมัย รวมถึงการเรียนรู้แนวคิดในการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อสร้างบัณฑิตให้เป็นผู้ประกอบการอย่างสมบูรณ์ สาขาวิชาการจัดการ แบ่งการศึกษา ออกเป็น 3 แขนงวิชา ได้แก่

 

การจัดการทั่วไป

ทุกองค์การ ต้องการนักบริหารจัดการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ และการแข่งขันหากมีความรู้ในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ จะช่วยให้องค์กรเติบโตต่อไปในอนาคต เช่น การจัดการสำนักงาน ภาวะผู้นำ การบริหารโครงการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การบริหารความเสี่ยง การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

ทุกบริษัท ต้องมีฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ หรือที่รู้จักกันแบบง่ายๆ ว่า ฝ่ายบุคคล หน้าที่หลักคือ เพื่อสรรหาคนเก่ง คนที่เหมาะกับงาน บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ พัฒนาคนและรักษาคนที่มีความสามารถไว้กับองค์กร

การเป็นผู้ประกอบการ

เรียนรู้เพื่อเป็นผู้ประกอบการ และเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ จะได้องค์ความรู้ เช่น นวัตกรรมและกลยุทธ์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจครอบครัว การคิดเชิงออกแบบ การฝึกปฏิบัติสำหรับการเป็นผู้ประกอบการ

จุดเด่น

บริหารธุรกิจสาขาการจัดการ ดัวยปัจจุบันการพัฒนาเครื่องมือทางการจัดการได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนาเพิ่มเติมไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และระดับการแข่งขันของโลก  จึงทำให้สาขาวิชาการจัดการได้เห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญ และเกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจ นอกจากนี้ยังส่งเสริมและสนับสนุน
ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

จบสาขานี้ทำงานอะไร

– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในสถานประกอบการเอกชน (Management in private enterprises)
– ผู้บริหาร / พนักงาน ฝ่ายการบริหารงานในหน่วยงานของรัฐ (Administration Department)
– ผู้บริหารงานลูกค้า (ACCOUNT EXECUTIVE)
-ที่ปรึกษาด้านการจัดการ (Management Consulting)
– นักพัฒนาองค์กร (Organization Development)