การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก

(Digital Marketing and Retail Innovations)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาการตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก (Digital Marketing and Retail Innovations)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมค้าปลีก)
บธ.บ. (การตลาดดิจิทัลและนวัตกรรมค้าปลีก)
Bachelor of Business Administration (Digital Marketing and Retail Innovations)
B.B.A. (Digital Marketing and Retail Innovations)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

แนะนำ

เป็นสาขาที่สำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ของประเทศ เน้นเรื่องการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารธุรกิจ การกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจ การแข่งขัน ทำให้มีทักษะการวางแผน การปฎิบัติการทางการตลาด และการประเมินผลควบคุมทาง
การตลาดในธุรกิจได้

DMR เรียนเกี่ยวกับอะไร?

– การบริหารการตลาด

– การบริหารการลงทุนทางการตลาด

– การดำเนินกิจกรรมทางการตลาดแบบออนไลน์

– การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภค

– การสื่อสารการตลาดดิจิทัล

– การออกแบบร้านค้าปลีก และการจัดเรียงสินค้า

– การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

– การวางแผนการตลาดดิจิทัล

จุดเด่น

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจน เสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบ offline และ online สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึงดูดผู้บริโภค และการออกแบบผลิตภัณฑ์

จบสาขานี้ทำงานอะไร

– นักการโฆษณา (Advertising)

– นักการตลาด (Marketing)

– นักประชาสัมพันธ์ (Public Relations Officer)

– เจ้าของธุรกิจ (Business Operators)

– ที่ปรึกษาทางการตลาด (Marketing Consultant)