การเงิน และการลงทุน

(Finance and Investment)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาการเงินและการลงทุน (Finance and Investment)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน และการลงทุน)
บธ.บ. (การเงินและการลงทุน)
Bachelor of Business Administration (Finance and Investment)
B.B.A. (Finance and Investment)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

แนะนำ

การศึกษาสาขาวิชาการเงินและการลงทุน เป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนารากฐานทางเศรษฐกิจ การพาณิชย์และการเงินของประเทศ โดยหลักสูตรสาขาวิชาการเงินและการลงทุนมุ่งเน้นเพื่อให้ความรู้และพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในทางการบริหารการเงิน ทั้งของภาครัฐบาลและเอกชน เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง

ทำไมถึงควรเรียน FIN?

สาขาวิชาการเงิน และการลงทุน ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์การลงทุน การวางแผนการเงินขององค์กร การควบคุมการเงิน การบริหารสถาบันการเงิน และตลาดหลักทรัพย์ การจัดสรรเงินลงทุนในหลักทรัพย์ การประกันภัย รวมถึง หลักการในการบริหารเงินทั่วไป

FIN เรียนเกี่ยวกับอะไร?

– การเงินส่วนบุคคล
– การดำเนินงานธนาคารพาณิชย์
– การจัดการสถาบันการเงิน
– การประกันวินาศภัย
– การประกันชีวิตและสุขภาพ
– การเงินเพื่อการนำเข้าและส่งออก
– การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
– วิศวกรรมทางการเงิน

จุดเด่น

การเงินและการลงทุนได้เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะเศรษฐกิจ เทคโนโลยี และกระแสการเงินของโลก สาขาการเงินและการลงทุนได้เห็นถึงความสำคัญมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้พื้นฐานที่สำคัญและการบริหารธุรกิจ การเงินและการลงทุน เพื่อตอบสนองความต้องการของเศรษฐกิจ สังคมและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่งเสริมและสนับสนุน ที่จะให้บัณฑิตมีแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur Mind) อีกด้วย

จบสาขานี้ทำงานอะไร

– นักการเงินในหน่วยงานของรัฐและธุรกิจเอกชน (Financiers in government agencies and private businesses)
– พนักงานธนาคาร/ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst)
– นักการเงินในธนาคารพาณิชย์ (Financiers in commercial banks)
– นักการเงินบริษัทประกันภัย บริษัทการค้าระหว่างประเทศ (Financial Analyst International Trade Company)
– ที่ปรึกษาการลงทุน (Investment Advisors)