สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

(Digital Business)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล (Digital Business)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล)
บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
Bachelor of Business Administration (Digital Business)
B.B.A. (Digital Business)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

แนะนำ

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่เปิดใหม่กำลังมาแรงในช่วงนี้เป็นการตลาดผสมผสานกับเทคโนโลยีที่ทันสมัยในช่วงนี้และนำความรู้นี้ไปใช้ต่อยอดในกิจการต่างๆ ได้อย่างมากมายไม่จำเป็นต้องไปในทางออนไลน์อย่างเดียว สาขาธุรกิจดิจิทัล เป็นสาขาที่มีคุณค่าตอบโจทย์การศึกษาในสมัยนี้ ที่ต้องใช้ช่วยเพิ่มยอดขายทางกิจการต่างๆ สาขาธุรกิจดิจิทัลของเรามีการเรียนรู้เรื่องยุคสมัยของประเทศ (ปัจจุบัน 4.0) และการใช้งานเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัย ตอนนี้มีการเรียนรู้เชิงลึกในตลาดออนไลน์ สาขาธุรกิจดิจิทัลมีเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการเรียนรู้อีกมากมาย

ธุรกิจดิจิทัลคืออะไร ?

ธุรกิจดิจิทัลเป็นเหมือนการทำธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ การรู้จักกลไกทางการตลาด การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศต่างๆ ให้มีความพร้อมใช้งาน ธุรกิจดิจิทัลนั้นจะโยงไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ ให้มีคุณภาพ ทำให้ธุรกิจของเรามีคนติดตาม รู้จักมากขึ้นกว่าปัจจุบัน การเรียนรู้เกี่ยวกับ Facebook การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์ธุรกิจดิจิทัล
ยังช่วยให้ธุรกิจของเราเจริญไปในทิศทางที่ดีกว่าปัจจุบันอีกด้วย

4 กลุ่มที่สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล เรียนแล้วไม่ตกงาน

Digital Business

สาขาธุรกิจดิจิทัล (DBS) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดการเรียนการสอนที่มีจุดมุ่งหมายที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและธุรกิจดิจิทัล ควบคู่ความรู้ด้านหลักการ การจัดการ และโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำธุรกิจดิจิทัล มาประยุกต์ใช้กับระบบงานธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Digital Business Innovation

คือ การออกแบบให้สามารถตอบสนอง ผ่าน user interfaces ที่ถูกออกแบบมาให้สามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามรูปแบบของหน้าจออุปกรณ์ที่ใช้ ถือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของประสบการณ์ของผู้ใช้งานผ่านอุปกรณ์ที่หลากหลาย เราก็จะเน้นการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับเครื่องมือดิจิทัลสำหรับการตลาดและการสร้างแบรนด์ นวัตกรรม และกลยุทธ์สำหรับธุรกิจดิจิทัล สัมมนาธุรกิจดิจิทัล การจัดการเนื้อหาสำหรับธุรกิจดิจิทัลเป็นหลัก

Digital Strategy

“กลยุทธ์ดิจิทัล” นั้น จะเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ในการบรรลุแผนทิศทางตามแนวทางจากกลยุทธ์ระดับองค์กร โดยมองเน้นเรื่องของ การพาณิชย์ดิจิทัล กฎหมาย จริยธรรม และ การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลทางธุรกิจ การจัดการข้อมูลและฐานข้อมูล การบริหารโครงการธุรกิจดิจิทัล การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เป็นหลัก โดยเป็นในลักษณะของการที่เราจะมองว่าเราจะใช้กลยุทธ์ใน การขยายการตลาด (Market Expansion) ขยายส่วนแบ่งทางการตลาด (Market Penetration) พัฒนาการตลาด (Market Development) พัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Development) หรือขยายไปสู่ธุรกิจอื่น (Diversification) นั่นเอง

Digital Platform

จะสอนในเรื่องของการออกแบบงานกราฟิกบนสื่อดิจิทัล
การออกแบบเว็บไซต์ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา เครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจ และไอโอทีสำหรับธุรกิจดิจิทัล เพื่อให้มีเข้าใจในเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และการออกแบบที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีเหล่านี้ซึ่งมีส่วนช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีความชำนาญในการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์งานศิลปะที่ทันสมัย และนำเสนอผลงานในอนาคตที่ใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปอย่างประสบผลสำเร็จ

แนวทางการเรียนการสอน

Business Unit – การเรียนการสอนของ Digital Business เน้นการเรียนโดยเอาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากทฤษฏีทางธุรกิจดิจิทัลต่างๆ และนำไปประยุกต์ใช้งานกับธุรกิจจริง โดยเอากรณีศึกษาของธุรกิจดิจิทัลที่นำ Digital Business มาใช้เป็นหลัก

INNOVATION Business – การเรียนของ Digital Business ผลลัพท์สุดท้ายเน้นสร้างผู้ประกอบการ Start up รุ่นใหม่ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมเพื่อปลี่ยนธุรกิจ เปลี่ยนสังคม และเปลี่ยนโลกในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเริ่มสร้างจากแนวความคิดของผู้เรียนเป็นหลักให้เป็นผู้ที่เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมต่างๆ ได้ด้วยตนเองไม่ปิดกั้นความคิดในกรอบแนวคิดการเรียนรู้เดิมๆ

EASY AND SIMPLE – หลักการเรียนการสอนของ Digital Business สำหรับการออกแบบเว็บไซต์และระบบ Web Application ใช้หลักการออกแบบ Web Responsive บนพื้นฐาน UX/UI เน้นผู้ใช้งานง่าย เป็นหลักและเกิดประโยชน์สูงสุด

จบไปแล้วทำงานอะไร

– นักออกแบบและดูแลระบบเว็บไซต์
– นักพัฒนาโปรแกรมบนเว็บไซต์
– นักพัฒนาธุรกิจดิจิทัล
– นักวางแผนกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล
– นักการตลาดออนไลน์
– นักสื่อสารการตลาดออนไลน์
– เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่ (Start up)
– เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการด้าน IT
– ผู้ดูแลระบบสารสนเทศในองค์กร
– ผู้จัดการโครงการเทคโนโลยีดิจิทัล
– เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาดดิจิทัล