เกี่ยวกับคณะบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

วัตถุประสงค์

คณะบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์หลักในการที่จะผลิตบัณฑิต ในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการของสังคมและประเทศ โดยจะเน้นการศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ทางด้านบริหารธุรกิจ และรัฐกิจ โดยตั้งความหวังแน่วแน่ที่จะผลิตบัณฑิตให้ได้คุณภาพที่นำเอาเทคโนโลยีการจัดการเชิงธุรกิจต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่าต่อสังคม และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ได้

 

อัตลักษณ์

“เป็นขุมพลังความรู้ สร้างนักบริหารธุรกิจมืออาชีพ

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่คิดสร้างสรรค์

ยึดมั่นคุณธรรมนำการเปลี่ยนแปลง”

 

วิสัยทัศน์ คณะบริหารธุรกิจ

“ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และคุณธรรม พัฒนางานวิจัย
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและบุคลากร”

RANGSIT BUSINESS SCHOOL 
[RBS]

"คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต"