อาจารย์ประจำ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

1-1024x1166

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
2-1024x1166

อ.อภิรัฐ ศิริวงษ์

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
3-1024x1166

ดร.สมิตา กลิ่นพงศ์

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
4-1024x1166

อ.พิพัฒน์พงศ์ ยาลังกาญจน์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
หัวหน้าสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกส์และชัพพลายเชน
5

ดร.ชนะเกียรติ สมานบุตร

ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
6

ดร.ปิยภรณ์ ชูชีพ

ผู้อำนวยการหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
7

ดร.ณกมล จันทร์สม

ผู้อำนวยการหลักสูตร MBA
9

ดร.สุมาลี สว่าง

หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล และนวัตกรรมการค้าปลีก
8

ดร.กฤษฎา มูฮัมหมัด

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ
1-1024x1166

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการลงทุน
11

อ.ณัฏฐยศ สุริยเสนีย์

หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
1-1024x1166

ผศ.ดร.รุจาภา แพ่งเกษร

รักษาการ หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ระหว่างประเทศ