บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ

(International Business Administration)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต

สาขาวิชาการบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ (Internatioal Business Administration)

ชื่อปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต ( การบริหาร ธุรกิจระหว่างประเทศ)
บธ.บ. ( การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ)
Bachelor of Business Administration (Internatioal Business Administration)
B.B.A. (Internatioal Business Administration)

แผนการเรียน/โครงสร้างหลักสูตร

4 ปี 126หน่วยกิต

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

หลักสูตร 4 ปี 283,400.-

แนะนำ

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นหลักสูตรใหม่ที่น่าสนใจ เข้ากับยุคสมัย และตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ เป็นสาขาที่ออกแบบให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในด้านต่างๆ เพื่อสามารถทำธุรกิจระหว่างประเทศได้ เช่น ความรู้ด้านการตลาดระหว่างประเทศ ด้านการเงินการลงทุน ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ด้านการเป็น
ผู้ประกอบการ และด้านธุรกิจดิจิทัล เพื่อสามารถนำไปใช้ในงานองค์การ การค้าระหว่างประเทศ ที่แต่ละประเทศกลุ่มเป้าหมายมีความแตกต่างกันทางด้านวัฒนธรรม และลักษณะการทำธุรกิจ ดังนั้น ผู้เรียนจะได้รับความรู้ในด้านธุรกิจระหว่างประเทศอย่างครบวงจร

ทำไมถึงควรเรียน IBA?

ความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ถือได้ว่ามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มีบทบาทสาคัญในการกระตุ้นให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจส่วนหนึ่งนำไปสู่ไปสู่การจ้างงาน การสร้างอาชีพ การกระจายรายได้ และการลงทุนภาคธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า-ส่งออก การขนส่ง ส่งผลให้เกิดการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาตนเองเข้าสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจระหว่างประเทศได้ด้วย

IBA เรียนเกี่ยวกับอะไร?

การเรียนในสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ มีความสนุกที่ท้าทายคนรุ่นใหม่ ที่จะได้เรียนรู้เทคนิคการเจรจาต่อรอง กลยุทธ์การตลาดระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การตลาดและธุรกิจดิจิทัล การนำเข้าและการส่งออก เรียนรู้หลักการ และภาคปฏิบัติที่สำคัญ เช่นนอกจากนี้ยังมีวิชาที่สามารถเลือกเรียนได้ตามความชอบและความน่าสนใจในมหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นวิชาที่สนุกทันสมัยตอบโจทย์การนำไปใช้ได้จริง

จุดเด่น

เพราะเราสอนให้วิเคราะห์หลักการทางการตลาดได้อย่างชัดเจนเสริมด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดที่เหมาะสมกับธุรกิจรุ่นใหม่ แตกต่าง ทันสมัย เข้ากับยุค Thailand 4.0 พร้อมด้วยหลักการการส่งเสริมการขายที่ทันสมัย ทั้งแบบoffline และ online สอนการตีราคาสินค้า การเรียงสินค้าทำอย่างไรให้ดึดดูดผู้บริโภคการออกแบบผลิตภัณฑ์

จบสาขานี้ทำงานอะไร

อาชีพเมื่อเรียนจบแล้ว สามารถเป็นผู้บริหารในองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ การค้าและการลงทุน เจ้าของกิจการผู้ประกอบการทำธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ผู้ส่งออกและนำเข้าสินค้าและบริการ ทั้งในประเทศกลุ่มยุโรปและมุ่งเน้นไปที่ประเทศในกลุ่ม AEC+6 ใกล้ตัวที่สุดคือกลุ่มประเทศ CLMV จีน และญี่ปุ่น เป็นต้น